SI  EN  |  Dostopnost
PISAVA
VELIKE ČRKE male črke
VELIKOST ČRK
CTRL+ za povečavo
CTRL- za pomanjšavo
SHEMA
Kontrastna shema Običajna shema Ponastavi vse
 
 
 

Pojasnilo Urada predsednika RS ob ugotovitvah Računskega sodišča

Ljubljana, 6. 4. 2017 | sporočila za javnost, pojasnila in popravki

POJASNILA URADA PREDSEDNIKA OB UGOTOVITVAH RAČUNSKEGA SODIŠČA

Poudarjamo, da je Urad predsednika Republike Slovenije, po mnenju Računskega sodišča, v vseh pomembnih pogledih posloval v skladu s predpisi.
Ugotovljene so bile manjše nepravilnosti, povezane z izvajanjem internih predpisov, kot posledica zmanjševanja števila zaposlenih in nižanja obsega finančnih sredstev oz. posledica nejasne ureditve določenih področij in posledično različnih razlag predpisov.

Ugotovljene nepravilnosti iz Revizijskega poročila smo že odpravili, hkrati pa smo tudi že sprejeli ustrezne interne ukrepe za odpravo morebitnih tveganj za nadaljnje poslovanje v skladu z ugotovitvami in priporočili Računskega sodišča, kar je razvidno tudi iz pojasnil pri posameznih revizijskih razkritjih.

Računsko sodišče je posredovalo dve priporočili in en ukrep. Aktivnosti za realizacijo obeh priporočil Računskega sodišča že potekajo, prav tako smo v letu 2016 izvedli že prvi del predlaganega ukrepa, drugi del pa izvajamo.

Ugotovitve Računskega sodišča nam bodo v pomoč pri nadaljnjem poslovanju in delu urada.


POJASNILA OB POSAMEZNIH UGOTOVITVAH

1. Urad za nekatere zaposlene ni podal predlogov za izdajo dovoljenj za dostop do tajnih podatkov oziroma predlogov za izdajo dovoljenj ustrezne stopnje tajnosti

Pojasnilo: Z nastopom mandata novega predsednika so se delovne obveznosti in tudi potrebe glede dostopa do tajnih podatkov ter njihove stopnje na novo definirale, tudi v skladu z generalnim priporočilom Urada za varovanje tajnih podatkov glede racionalizacije dostopa do tajnih podatkov. Nismo pa tega takoj uskladili z obstoječo sistemizacijo delovnih mest. Gre za generalno sekretarko, namestnika generalne sekretarke, vodjo kabineta in eno javno uslužbenko. Neskladje smo odpravili s spremembo sistemizacije v marcu 2016, torej še pred revizijo. Vsi navedeni imajo dovoljenja za dostop do podatkov ustreznih stopenj tajnosti.


2. Urad je zaposlenemu zaradi nepravilnega napredovanja v plačnem razredu nepravilno obračunal in izplačal plačo, dvema zaposlenima je odredil nadurno delo, ki je presegalo letno omejitev in z razporeditvijo dela kršil njuno pravico do počitka ter več zaposlenim previsoko obračunal in izplačal stroške prevoza na delo in z dela;

Pojasnilo: Nepravilnost se je zgodila v postopku ugotavljanja pogojev za redno napredovanje enega javnega uslužbenca. Do nje je prišlo zaradi različnega tolmačenja pogojev za napredovanje. Nepravilnost je že odpravljena. Dva zaposlena sta opravila nadurno delo, ki je presegalo letno omejitev 230 ur. Do tega je prišlo zaradi upokojitve več javnih uslužbencev v letu 2015, zaradi varčevanja in nenehnega zmanjševanja sredstev za plače za urad, zaradi česar nismo mogli realizirati nadomestnih zaposlitev. Problem smo takoj, ko smo ga zaznali, skušali odpraviti z najemom zunanjih izvajalcev prevozov, vendar smo bili tudi tukaj omejeni s finančnimi sredstvi. Problem že rešujemo z drugačnim razporejanjem delovnega časa javnih uslužbencev in s sprejetjem novega pravilnika o delovnem in poslovnem času urada z natančno določenim postopkom pri zagotavljanju pravice do dnevnega in tedenskega počitka

Takoj po prvih ugotovitvah Računskega sodišča glede izplačil stroškov prevoza na delo in iz dela je urad pregledal izjave vseh zaposlenih glede povračila stroškov prevoza. Vsi so novembra 2016 podali nove izjave o povračilu stroškov prevoza. Od takrat dalje se ti obračunavajo v skladu z navodili Računskega sodišča, ki smo jih dobili tekom revizije.

Pri tem poudarjamo, da je nejasnost določb Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) in Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti glede načina določanja kombinacij javnega prevoza, ki določajo višino teh povračil v javnem sektorju, povzročila v praksi neizmerno veliko težav. Tudi stroka še vedno ni enotna glede pravilnega načina določanja najcenejšega javnega prevoza. Navedeno potrjuje tudi mnenje komisije za razlago kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki je vsaj že dvakrat ugotovila, da ne more sprejeti obvezne razlage kolektivne pogodbe v delu, ki se nanaša na povrnitev stroškov prevoza, saj iz njene vsebine ni mogoče nedvoumno razbrati volje pogodbenih strank. V praksi pa to pomeni, da brez strokovnjaka za javni prevoz pri nekaterih zaposlenih skorajda ni mogoče z gotovostjo ugotoviti, katera od kombinacij možnih javnih prevozov, ki so na neki relaciji na voljo, zadosti načelu najcenejšega javnega prevoza in je torej pravilna in zakonita. Zaradi nedorečenosti in ohlapnosti veljavne ureditve, menimo, da obstoječa ureditev ne zadosti načelu določnosti, ki je eno temeljnih načel pravne države.

3. Po mnenju Računskega sodišča urad v dveh postopkih oddaje evidenčnih naročil ni pridobil vsaj treh ustreznih ponudb (nakup mobilnih aparatov in storitev stacionarne telefonije).

Pojasnilo: Pojasnjujemo, da gre za različno razlago določb internega pravilnika o javnem naročanju s strani Računskega sodišča in urada. Pravilnik o javnem naročanju je bil ravno zaradi dvoumnosti že pred začetkom revizije spremenjen. V enem postopku oddaje evidenčnega naročila naj ne bi zagotovili enakih pogojev za predložitev ponudbe vsem ponudnikom. Pojasnjujemo, da so imeli, kljub temu, da je imel tretji ponudnik krajši rok za oddajo ponudbe (gre za razliko dobre ure in pol), ponudniki dovolj časa za pripravo ponudbe, saj gre za enostaven predmet javnega naročila. Omenjeni ponudnik ni poslal ponudbe, niti se ni pritožil na izbor.


4. Urad je prevzel in plačal obveznosti brez sklenjene pisne pogodbe

Pojasnilo: Urad je kupil 4 mobilne aparate, pri tem pa smo spregledali vsebino krovne pogodbe za nakup mobilnih aparatov, kjer je dovoljeno naročanje dodatnih storitev, ne pa tudi opreme. Naknadno smo preverili cene kupljenih mobilnih aparatov in ocenjujemo, da negativnih finančnih posledic zaradi tega spregleda ni, ker bi tudi nakup s posebnim naročilom imel enake finančne učinke. V drugem primeru je šlo za pogodbo za uporabo kreditnih kartic MasterCard, ki je bila sklenjena za določen čas namesto za nedoločen čas, kot je to običajno pri poslovanju s kreditnimi karticami. Na omenjeno okoliščino nismo bili pozorni ne na Uradu ne pri poslovnem partnerju, s katerim smo imeli sklenjeno pogodbo. Nepravilnost smo ugotovili sami pred opravljeno revizijo ob koncu leta 2015 in smo jo takoj tudi sanirali.


5. Urad je naročil in plačal gostinske storitve, ki niso bile nujno potrebne za njegovo delovanje

Pojasnilo: Šlo je za izreden dogodek, ko je moral zaradi nepredvidenih okoliščin predsednik republike predčasno prekiniti obisk v Milanu, saj je bila za naslednji dan sklicana seja Sveta za nacionalno varnost (sobota, 17.10.2015). Delegacija se je zato sestala na izredni delovni večerji, z namenom organiziranja dela preostanka delegacije, ki je ostala v Milanu in izpeljala obisk do konca. Računsko sodišče je presodilo, da ta okoliščina ne opravičuje stroška za reprezentanco, zato so vsi udeleženci delovne večerje omenjeni znesek vrnili.


6. Pri najemu parkirnih mest urad ni preveril ponudb na notranjem oziroma zunanjem trgu in ni izvedel pogajanj z najugodnejšimi ponudniki ter v pogodbo ni vključil protikorupcijske klavzule

Pojasnilo: Gre za najem pokritih parkirnih mest za službena vozila, ki jih urad najema že od leta 2003. Vozila s prednostjo, v katerih se vozi varovana oseba, morajo namreč biti v zaprtem tipu garaž, kjer je zagotovljen videonadzor in 24-urno fizično varovanje. Zato je urad sklepal najemno pogodbo za najem omenjenih pokritih parkirnih mest in pri tem upošteval predhodni interni pregled cen v garažnih hišah v bližini. Tudi po dodatnem preverjanju možnosti najema pokritih parkirnih mest v okolici, je bilo ugotovljeno, da nobena ne ustreza varnostnih kriterijem in da so hkrati cene višje od obstoječe. Nova pogodba je bila sklenjena v skladu z določbami uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, najemodajalec pa je po dodatnih pogajanjih dodatno znižal najemnino (iz 390 EUR + DDV, na 270 EUR + DDV na mesec).